“Yaratıcılık“ kavramının batı dillerindeki karşılığı “Creativity” olup,  Latince “Creare” sözcüğünden gelmektedir. Sözcük doğurmak, yaratmak, meydana getirmek anlamında kullanılmakatadır. “Yaratma” ise, yoktan var etme olabileceği gibi, bilinen şeylerden yararlanarak, yepyeni birşeyin gerçekleştirilmesi, özgün bir bileşime ( senteze)  varılarak, bir takım sorunlra yeni çözüm yolları bulma süreci olarak tanımlanabilir.

Genellikle yaratıcılık güzel sanatlarla ilgili yeteneğe bağlı faaliyatetler ve her türlü yaratıcılığın temelince bulunan tutum ve davranış biçimi olarak iki değişik açıdan ele alınarak incelenir.

Güzel sanatlarla ilgili yaaratcı faaliyetler, büyük ölçüde yeteneğe bağlı olarak gerçekleştirilir. İkinci tür yaratıcılık ise, görme, algılama, tepkide bulunma yeteneğinin işlenmesiyle geliştirilebilen bir kişilik özelliğidir. Bu anlamda yaratıcılık olarak tanımlanan şeylere bir uçak modelinin geliştirilmesi, yeni bir ilaç formülünün bulunması, bir reklam mesajının oluştutulması v.b. örnekler verilebilir. Bu açıdan yaratcılık sanatsal ürünler için ne kadar gerekliyse, sanat dışı faaliyetler için de o kadar gereklidir.

Reklamcılık, eksiksiz bilgi üstüne doğru kurulmuş bir düşünceyi, etkili bir reklam mesajına dönüştürerek, hedef tüketicilere iletmek için bazı teknikleri bilmeyi ve kullanmayı gerektirir. Sözkonusu tekniklerden yararlanarak yepyeni birşeye ulaşmak, özgün bir bileşime varmak, reklamcılığın yaratıcılık boyutunu oluşturur. Yaratıcılık, reklamcılıkta temel unsurdur.

Reklam ajansları arasındaki farklılık, ajansların yaratıcı güçlerinden kaynaklanır. Her reklam kampanyası yeni bir mal, yeni bir hizmete ilişkindir. Bu açıdan reklamcılık dışında çok az kuruluşun bu yoğunlukta yaratıcılık ürünü ortaya koyduğu ileri sürülebilir.

Büyük ölçüde sanattan faydalanmakla birlikte, amacı sadece mal ya da hizmeyi satmak olan reklam, bir sanat faaliyeti olarak değerlendirilemez. Sözgelimi yazar ya da şairi romanı ya da şiirini kimin için yazdığını bilmez. Oysa reklam yazarı ya da tasarımcısı seslendiği kitleyi gözönüne alarak reklam mesajlarıı hazırlar.

Ünlü reklamcı David Ogily’nin bu konudaki görüşüne aktararak bölümümüzü noktalayalım:

“Reklamcılığın bir eğlence sanyi faaliyeti ya da sanat biçimi değil, bir bilgi ( enformasyon ) iletim aracı olduğu düşüncesindeyim. Reklam metni yazarken sizlerin “yaratıcı olarak nitelemeniz amacıyla yazdığımı söyleyemem. Reklm metinin reklamı ilginç bulup satın almanız amacı ile yazıyorum.”

Bizde Periscope olarak, tasarım ya da yaratıcılık  konusunda sanattan faydalan arkadaşlarımızla reklam tasarımlarımızın tümüyle markamızı yansıtması için çaba sarfetmeye ve bu anlamda bize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Yaratıcılığımız ve buna bağlı tasarımlarımız sanat için değil reklam için yapılıyor.